Generalforsamling for 2021

SONY DSC

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Dirigenten (Søren Borregaard) konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt i henhold til vedtægternes bestemmelse samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i dagsordenens punkter.

Formand Martin Iversen præsenterede beretningen for 2021 (samt med kort tilbageblik på 2019 og 2020).

 

Perioden mellem 2019-2021 var meget usædvanligt periode for Rømø-Tønder Turistforening hvor der var polistisk uro og Corona-epidemi.

 

Året for 2019.

Overnatninger i alt 2019= 1.809.816. Fra 2018 til 2019 havde vi en stigning på ca. 120.000 overnatninger, grundet en massiv markedsføring af vores lokalområde. Stigningen af overnatninger skete hovedsageligt i 1 og 4 kvartal med ca. 8%.

I 2019 startede Tønder Kommunes nye satsning op ”Østers Festivalen”. Et godt besøgt event, som skal bygges op henover årene til et bæredygtigt ”helårs” koncept.

Jf. VDKs analyser ligger Tønders turisme omsætning 5,7 %-andel af Kommunen økonomi i 2019. Det er opgjort til at være 1.998.000 mia kr. i 2019.

Seneste væksttal vi har viser at der i Tønder Kommune er skabt i alt 2.316 turismejobs (Tal fra Visit Denmark 2019)

Der blev kørt en kort gennemgang igennem med forløbet om Destinationssamarbejde. Konklusionen blev et godt valg i forhold til hvordan vi som selvstændig forening (RTT) samarbejder med Destination Sønderjylland i dag.

I 2020 og 2021 blev der lavet en ny markedsførings satsning ”Oplev mere” med vores lokale kendis kok Thomas Rhode. Dette var for at kickstarte både turisme, oplevelse, kultur og detail i Tønder Kommune. Der blev investeret ca. 900.000,-kr. over 2 år, beløbene blev taget af foreningens likvide beholdning.

Overnatninger i alt:
2019= 1.809.816
2020 = 1.617.570
2021=1.724.336.
2020 og 2021 har haft nedgang er grundet Covid 19. Nyeste tal fra 2022 viser at vi er på vej tilbage til de gode tal fra 2018.

RTT sælger i dag produkter i vores webshop både for turist-, detail- og oplevelsesindustrien.

I 2021 omsatte vores webshop for ca. 600.000,-kr. for turistaktørerne og ca. 580.000,-kr. til detail i julegaveportalen, så samletset har RTT omsat for 1.180.000,-kr . Det er et gammelt ønske for RTT at være salgs og webportal for både turisme, oplevelse, kultur og detail i Tønder Kommune.

Gennemgang af Turistforeningernes åbningstider og bemanding.

Der er var 20.000 besøgende på årsbasis i turistinfoen på Rømø i år 2021.

Der er var 26.000 besøgende på årsbasis i turistinfoen i Tønder by i år 2021. Dette til deling med garnbutikken og RTT.

Manglende generalforsmalinger

På Generalforsamlingen blev der uddybet hvorledes der har været manglende generalforsamlinger. Kort sagt har vi en unik chance i år for at genoptage de manglende generalforsamlinger 4-5 uger efter generalforsamling for 2021. 

Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab 2021 til godkendelse.

Thomas Kragh, W. Kragh, fremlagde årsregnskabet for 2021. Regnskabet viste et resultat på kr. –550.379 efter afskrivninger, som er fratrukket foreningens egenkapital, der herefter pr. 31.12.2021 udgjorde kr. 4.643.053.

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskabet, bl.a. udsendes det eksterne årsregnskab i fremtiden forud for generalforsamlingen.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

SONY DSC

Forelæggelse af budget til orientering.

Thomas Kragh gennemgik budgetoplæg for 2022.

Det er målet at erhvervet skal bidrage mere i fremtiden, derfor vil et større salg have et fortsat fokus i fremtiden. Vi fortsætter hvor vi slap og glæder os til at vi kan offentliggøre den nye turistdirektør som nu er fundet. Budgettet vil blive tilpasset når den nye Turistdirektør er startet.

 

Budgettet blev taget til efterretning.

SONY DSC

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Martin Iversen, Frank Hoffmann og Allan Svendsen var på valg.

Allan Svendsen ønsker ikke genvalg, da Allan fremover vil være politisk observatør.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Martin Iversen, Frank Hoffmann og valg af Henning Bruun som nyt bestyrelsesmedlem, og her blev alle valgt.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Der var følgende forslag til suppleanter:

  • Susan Pedersen, Løgumkloster Central hotel.
  • Kaare Holler, Marsk Hotellet
  • Bente Bjerrum, Tønnisgaard

Suppleanterne blev valgt og er herefter følgende:

Susan Pedersen, Løgumkloster Central hotel. (blev genvalgt med flest stemmer, 25 stemmer)

Kaare Holler, Marsk Hotel (blev nyvalgt med næstflest stemmer, 21 stemmer)

Bente Bjerrum, Tønnisgaard (blev ikke valgt med mindst stemmer, 15 stemmer).

 

Bestyrelsen er herefter sammensat på følgende måde:

Martin Iversen, Enjoy Resorts (på valg i 2024)

Henning Bruun, Our Stuff (på valg i 2024)

Frank Hoffmann, MRHoff (på valg i 2024)

Jimmi Nielsen, Sol og Strand (på valg i 2023)

Claus Cornelsen, Rømø Tours (på valg i 2023)

Iver Gram, Sort Safari (på valg i 2023)

Claus Atzen, Novasol (på valg i 2023)

Lisbeth B. Petersen, politisk observatør.

Allan Svendsen, politisk observatør

SONY DSC
SONY DSC

Eventuelt.

Carsten Uggerholt Eriksen (Tønder Handelsskole) fik ordet og gennemførte en præsentation af den nye lokale turismeuddannelse ”Turismekoordinator”.