En madpakke tur i Marsken

(15-20 km) fra Emmerlev Klev til Visby, fra Istid til Nutid.
Visit Rømø & Tønder
Online guides
1

Det kommer du til at opleve

Her fortæller vi om nogle af de spændende og specielle steder i vores hjemstavn, hvor man ellers bare suser forbi. Du bliver her introduceret til to landsbyer, Visby og Emmerlev som repræsentanter for egnens og landskabets historie. Turen stopper på forskellige steder, hvor man kan nyde naturen og udsigten, gå på opdagelse i pragtfulde kirker og særegne byer tage en kortere eller længere spadseretur, eller bare holde en velfortjent pause. Offentlige toiletter findes ved Emmerlev Klev, Trøjborg og Møllers have i Visby.

2

Vi starter ved Emmerlev Klev.

Ligegyldigt, om du kommer nord, syd eller øst fra: Læg mærke til, hvordan landskabet ændrer sig. Fra den helt flade marsk omkring Tønder eller Ballum går det lidt opad på vejen hen mod Emmerlev Klev. Du kører på en såkaldt bakkeø, (Hjerpsted bakkeø) et forhøjet afgrænset område, som er dannet af aflejringer fra den anden sidste istid, ”Saale” istiden og som ikke blev dækket af sidste istidens, ”Weichsel” istidens, aflejringer.

Ved Emmerlev Klev findes der feriehuse og campingplads, en fantastisk udsigt og en af Danmarks geologiske naturperler: Emmerlev Klev, en af vadehavets kystklinter og den eneste langs den sønderjyske vestkyst, med en geologi, som fører os ca. 120.000 år tilbage. Klinten har en udstrækning mod nord på ca. 2 km og er op til 10-13m høj.

 

Vores tip til solskinsvejr: Tag badetøjet med!

Emmerlev Klev

Et af de steder på kysten hvor der ikke ligger et dige for at beskytte mod stormflod.

Vejen der til

Du kan parkere ved hotellet og gå ned til stranden og fortsætte på en trampesti i nordlig retning . Efter nogle hundrede meter når du klinten.

En anden mulighed at nå klinten er, at du kører fra Strandhotellet tilbage forbi campingpladsen og drejer til venstre på Stampemøllevej og følger vejen 1,1 km til en markvej går til venstre. Du følger markvejen 600 m og ender på kanten af klinten. Her kan man parkere bilen. Vejen ned til vandkanten er en meget!!! stejl trappe.

Sten, istid og fugle

Ved klinten finder man mange forskellige sten, som isen har transporteret over store afstande fra Sverige, Norge, Finland og hele det baltiske område. Stenene kommer fra klinten, hvor havet vasker dem fri. Et paradis for en, som samler sten og fossiler. Ca. midtvejs kan man se en sort stribe i klinten. Denne stribe er mosetorv, som stammer fra mellem istiden. Tørven består af planter og grene og forskere mener, at finde gnavespor efter bævere på dem.

Emmerlev Klev er et fantastisk sted for fugleobservationer, hvor mange tusinde gæs, ænder og vadefugle raster på vaden og stærene danser om aftenen. Mod syd har man udsigt til det fremskudte dige ved Højer og Vidåslusen. Overfor mod vest ligger øen Sild og mod nordvest øen Rømø.

Vi kører tilbage og følger Emmerlevvejen igennem landsbyen Emmerlev.

Byggestil og erhverv

Bebyggelsen Emmerlev nævnes første gang 1292. Husene ligger på begge sider langs vejene. Emmerlevs huse danner en vejby (vejklynkeby) med mange spredte småhuse og færre store gårde, som er bygget i

egnens typiske byggeskik, langstrakt i øst/vest retning. Nord for vejen ligger den fredede Emmerlev skole fra 1857, med adressen Emmerlevvej 20, som i dag fungerer som lejrskole. Markerne har været meget små, ikke engang store nok til selvforsyning. Derfor levede folk af fiskeri, kvindernes løn som kniplersker og søfart.

Fiskeriet foregik ved, at man med hestevogn kørte ud på vaden og satte garn ved ebbetid. Ved næste ebbe kunne man så hente fangsten ind på samme måde. Emmerlev var også udskibningssted for okser i 1600-1700-tallet, da der var stor studeeksport fra egnen til Holland.

Som ballast medbragte skibene stykgods, bl.a. hollandske fliser, som der har været mange af i gårdene og husene i Emmerlev, der ofte var præget af god velstand. I dag er der ingen spor af fiskeriet og søfarten, til gengæld har landbruget fået stor betydning.

Vi kører til vejkrydset og drejer til venstre på Højervej, ca. 2km.

Emmerlev kirke

Kirken ligger afsides mellem Emmerlev og Sdr. Sejerslev. Kirken ligger på et af de højeste punkter og kirkens tårn blev derfor også brugt som søtegn. Sammen med kirken ligger kroen, Højkro. Den fredede, stråtækte krobygning med sprossevinduer, rejsestald og lindetræer er desværre fuldstændig forfalden.

Den oprindelige kirkebygning blev opført omkring 1150 og i 1400-tallet er tårn, sakristi, våbenhus og tårnets trappebygning blevet bygget.

Emmerlev Kirkes skib er romansk og opført af granitkvadre og en smule tuf. Allerede i senromansk tid blev kirken forlænget mod øst med et smallere kor parti. I alt findes fire gotiske tilbygninger. Tårn og trappehus er blytækket, mens sakristiet har tegl. De øvrige tilbygninger har skifertag.

I tårnet hænger to genforeningsklokker. De blev i 1921 skænket af det danske folk og leveret af de Smidtske Jernstøberier, Ålborg. De forrige klokker blev afleveret til krigsbrug i 1917.

Altertavlen, som er opsat på et middelalderligt, muret alterbord, består af et midterskab fra en gotisk fløjaltertavle i barok indfatning fra 1685. I midten finder man et krucifiks, Marias himmelkroning og de tolv apostle. Disse er flankeret af billeder med bibelske motiver. Den stammer fra begyndelsen af 1600 tallet og er forsynet med seks felter med bibelske motiver. Den er løbende blevet restaureret.

Lidt længere hen af vejen finder man en genforeningssten på højre side, som minder om hertugdømmet Slesvigs (Sønderjylland) genforening med Danmark.

Vi fortsætter vores tur på Højervejen 419 igennem Vester Gammelby og drejer til højre på Hjerpstedvej. Vores næste mål er slotsruinen Trøjborg.

Efter 1,5km har vi muligheden for at lave en lille afstikker til Kogsbøl mose, som er hjem for en række beskyttede fuglearter. Vi tager markvejen til venstre, efter en vej, som hedder Kogsbølvej. 2 km blind markvej fører os direkte ind i mosen. Det er ikke tilladt at køre hele vejen med bilen, parker og spadser resten af vejen.

Det kan være vanskeligt, at parkere bilen. Vær opmærksom på ikke at stå i vejen for landbrugstrafik eller spærre indkørsel til markerne. Desuden kan rabatten være blød.

Emmerlev Klev Kirke

Opført omkring 1150 og i 1400-tallet er tårn, sakristi, våbenhus og tårnets trappebygning blevet bygget.

3

Skast, Kogsbøl og Borgmose

Oplev stemningen i en mose med grumset vand, skummel og tæt krat, næsten utilgængelig og oplev samtidig udviklingen fra mose til opdyrket landbrugsjord.

Området er præget af store landbrugsbedrifter og store marker. En del af disse marker har været en del af et større højmoseområde, som blev oversvømmet ved stormfloder inden Ballum diget blev færdigbygget i 1919. Området ligger kun 3-4m over havet. Afvanding og opdyrkning skete i 1950erne og 60erne og kunne efterfølgende kun stoppes af naturfredningsforeningerne under stor protest fra lodsejerne og landvindingsselvskabet.

I dag ønsker man at bevare mosen, som er truet af gødning og udtørring. Mosen blev fredet i 1977 og er i beskyttelsesprogrammet Natura 2000 samt fuglebeskyttelses område. Her kan man finde Havørne, forskellige rovfugle, Hornugle, Rødhals, Blåhals, Flagspætte, Traner, … samt en stor bestand af krondyr.

 

Desuden betyder nedbrydning af moser udledning af CO2. Med hjælp fra forskellige lodsejere har Tønder kommune sat et projekt i gang for at hæve vandstanden i området, sløjfe afvandingskanaler og tage lavt liggende landbrugsarealer ud af drift.

 

Vi kommer ud af mosen igen og fortsætter vores tur til borgruinen Trøjborg Slotsruin.

4

Trøjborg

Her lå engang en middelalder borg, som blev bygget omkring 1350 sandsynligvis af en sønderjysk hertug. Borgen blev anlagt på vestsiden af en bakkeø, som strækker sig fra Visby mod vest. Området hørte til hertugdømmet Slesvig. 1407 købte dronning Margrethe 1. Trøjborg for at styrke sin position mod syd. Dermed hørte Trøjborg under Ribe Stift/Kongeriget Danmark og ikke til hertugdømmet Slesvig, et lille stykke Danmark i hertugdømmet, et udgangspunkt for de sønderjyske enklaver (= et område, som er helt omgivet af en anden stat) i Sønderjylland. I 1565 skænkede kongen Trøjborg til hærføreren Daniel Rantzau som belønning for hans indsats i den norske syvårskrig mod Sverige. Efter hans død gik Trøjborg samt Daniels kæreste til hans bror Peter Rantzau. Han er beskrevet som et pragtsyg og byggeglad magtmenneske. Han rev Trøjborg ned og opførte et moderne renæssance slot i stedet for. Den gamle borgbanke blev udvidet så meget, at der blev plads til at opføre et 32x31m stort slot med fire fløje. Slottet var i to etager over en høj kælder med et tårn i hvert hjørne af den indre borggård. I hvert af de fire hjørner blev etagerne forbundet med et trappetårn med løgformet spir. En vindebro førte over voldgraven ind til slottets store indgangsportal, der nu er delvis rekonstrueret ud fra den originale overbygning.

 

Bondefrigørelsen og ophævelse af stavnsbåndet samt høje brødkornpriser førte til voldsomme stridigheder med hovbønderne, dertil kom skiftende ejerforhold på Trøjborg. Det blev enden af det betydningsfulde Trøjborg.

I 1851 købte storbonden Knud Lausten Thomsen fra Forballum Trøjborg på en tvangsauktion og med ideer fra Grundvig og højskolebevægelsen tilbød han staten slottet for at indrette et seminarium. Staten takkede nej, man ville ikke skabe en konkurrent til seminariet i Tønder, og Thomsen gik i gang med at nedrive slottet. Inventaret blev solgt, noget findes på museum i Tønder, alt byggemateriale blev genbrugt i omegnen.

Tilbage står en ruin, dvs. slottets sydmur, samt indgangsportalen og kælderen. Slottet havde sikkert været helt fjernet, hvis ikke broen over den indre voldgrav en dag var brudt sammen. Det blev for besværligt, at fjerne resterne.

I dag er Trøjborg udflugtsmål for lokale og feriegæster og danner den romantiske ramme til fx bryllupsbilleder.

Øst for slottet blev der opført en ladegård, Trøjborg Hovedgård, som er en moderne privat ejede økologisk

Landbrugsbedrift med en festlade og udlejning af ferieboliger.

 

Vi fortsætter på Trøjborgvej mod Visby og besøger Visby.

 

Visby er en aktiv landsby med 350 indbyggere og en dagligvarebutik, en fin kirke med tilknytning til slotsruinen, en præst med have-ideer, skulpturer, sporer i landskabet og meget andet.

5

Pastor Møllers have

Tæt ved kirken overfor brandstationen ligger Visby præstegård fra 1697, en stor bygning, som vidner om præstens betydning i samfundet. Pastor Møller havde været præst siden 1908. I Visby havde man en velfungerende frimenighed ved siden af og det førte 1922 til problemet, hvem der nu skulle være præst. Menigheden kunne ikke beslutte sig, stemmerne var lige fordelt og man var nødt til at forhandle sig til, at pastor Møller trak sig med en undskyldning om sygdom og en årlig understøttelse på 2500 kr.

 

Pastor Møller og kone flyttede til et lille havehus i den store park, han havde plantet i udkanten af byen.

Hans hustru døde og han begravede hende i parken, som også blev hans gravsted med ministeriets velsignelse. Hele parken testamenterede han til Visby sogn.

I dag er det en fin lille park, et oplagt mål for at holde pause og slå sig ned på en af parkens bænke. Parken er anlagt som naturpark med mange træer, rododendron, cypresser, bunddækker og græsplæne, springvand, en nyanlagt lille dam, skulpturer og en pergola og selvfølgeligt Møllers gravsted. Igennem parken fører forskellige stier. Parken bliver passet af frivillige, som ønsker at parken skal være et fristed for alle. Der findes bord og bænke samt toilet. Og fremtiden byder også på overnatningsmuligheden i form af en shelter, som ikke er sat op endnu.

Indhold oversigt

Danmarks østersfestival
Inspiration til oplevelser

7 festivaler og arrangementer du skal opleve

Sønderjylland er spækket med oplevelser og især i og omkring Rømø & Tønder.
Vi har samlet 7 arrangementer eller festivaler som du skal opleve i det sydvestjyske.

Inspiration til oplevelser

10 aktive sommeroplevelser

GPS’en er sat mod Sønderjylland, og din ferie venter på dig med masser af oplevelser. Derfor har vi samlet 10 seværdigheder, du skal besøge på din ferie.